مدال

سیستم امتیازها

شما با هر باری که افراد به پست شما امتیاز بدهند شهرت کسب خواهید کرد.

 • +2
  ایجاد یک پرسش
 • +5
  پرسش امتیاز مثبت گرفت
 • +10
  پاسخ امتیاز مثبت گرفت
 • +15
  پاسخ قبول شد

سیستم مدال ها

شما با هر باری که افراد به پست شما امتیاز بدهند شهرت کسب خواهید کرد.

نشان الماس
800
امتیازهای مورد نیاز
با کاری که می توانید بکنید:

ویرایش پرسش های دیگران

امتیاز به بستن، بازگشایی یا ادغام پرسش ها

ویرایش پاسخ دیگران

امتیاز منفی (کاهش 1 امتیاز از پاسخ ها)

ارسال دیدگاه

امتیاز مثبت

نشان طلا
400
امتیازهای مورد نیاز
با کاری که می توانید بکنید:

ویرایش پرسش های دیگران

امتیاز به بستن، بازگشایی یا ادغام پرسش ها

ویرایش پاسخ دیگران

امتیاز منفی (کاهش 1 امتیاز از پاسخ ها)

ارسال دیدگاه

امتیاز مثبت

نشان نقره
150
امتیازهای مورد نیاز
با کاری که می توانید بکنید:

ویرایش پرسش های دیگران

امتیاز به بستن، بازگشایی یا ادغام پرسش ها

ویرایش پاسخ دیگران

امتیاز منفی (کاهش 1 امتیاز از پاسخ ها)

ارسال دیدگاه

امتیاز مثبت

نشان برنز
50
امتیازهای مورد نیاز
با کاری که می توانید بکنید:

ویرایش پرسش های دیگران

امتیاز به بستن، بازگشایی یا ادغام پرسش ها

ویرایش پاسخ دیگران

امتیاز منفی (کاهش 1 امتیاز از پاسخ ها)

ارسال دیدگاه

امتیاز مثبت

تازه وارد
5
امتیازهای مورد نیاز
با کاری که می توانید بکنید:

ویرایش پرسش های دیگران

امتیاز به بستن، بازگشایی یا ادغام پرسش ها

ویرایش پاسخ دیگران

امتیاز منفی (کاهش 1 امتیاز از پاسخ ها)

ارسال دیدگاه

امتیاز مثبت